Studieuppehåll och studieavbrott

Studieuppehåll

Om du behöver göra ett uppehåll i dina studier för att återuppta dem vid ett senare tillfälle kan du ansöka om ett studieuppehåll. Du fyller i och signerar blanketten som ska lämnas in till studieadministrationen.

För att ansökan om studieuppehåll ska medges krävs särskilda skäl. Sådana särskilda skäl för att få fortsätta studierna efter studieuppehåll kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Om du inte har ett särskilt skäl för studieuppehåll kan du läsa mer nedan om möjligheten att anmäla studieavbrott med aviserad avsikt att återuppta studierna inom ett år. 

Ett beviljat studieuppehåll innebär att du är garanterad en plats (platsgaranti) på utbildningen för en viss termin om du anmäler dig för återupptagande av studierna enligt reglerna som anges i regelverket för studieadministration på grund-och avancerad nivå

Anmälan om studieuppehåll görs på särskild blankett:

Document Pdf  Blankett: Ansökan om studieuppehåll

Anmälan om studieavbrott 

Om du anmäler studieavbrott innebär det att din antagning på aktuellt kurs- eller programtillfälle upphör att gälla. Studieavbrott innebär dessutom att du inte är garanterad plats om du önskar återuppta studierna vid ett senare kurs- eller programtillfälle.

Studieavbrott med aviserad avsikt att återuppta studierna inom ett år

Genom att anmäla studieavbrott med avsikt att återuppta studierna inom ett år deltar du i en prioriterad urvalsgrupp om du ansöker till senare del av program eller motsvarande, inom ett år från datumet för studieavbrottet.

Innan du fyller i och skickar in anmälan är det viktigt att du läser igenom regler för studieavbrott i regelverket för studieadministration på grund-och avancerad nivå för att bland annat få information om hur en anmälan om studieavbrott med aviserad avsikt att återuppta studierna inom ett år påverkar ett eventuellt återupptagande av studierna. Där kan du även läsa om hur du ska göra för att återuppta studierna.

Document Pdf   Blankett: Anmälan om studieavbrott

 

Återupptagande av studier efter studieuppehåll

Anmälan för återupptagande av studier på programmet ska göras genom anmälan till aktuella programkurser via antagning.se senast 15 april för nästkommande hösttermin och 15 oktober för nästkommande vårtermin. 

Den som inte återupptar studierna vid den tidpunkt som anges, anses ha gjort ett studieavbrott och förlorar då sin plats på programmet.

Studenter som beviljats studieuppehåll har platsgaranti på kurser enligt programmets studieplan under förutsättning att de anmäler återupptagande av studier inom rätt tid, uppfyller förkunskapskraven, tackar ja till kurserna på antagning.se innan sista svarsdag samt registrerar sig på kurserna enligt gällande regler.

Studenter med studieavbrott behöver inte anmäla om återupptagande utan söker till senare del av program på antagning.se.